مراسم بعدی

جشن عید غدیر ۱۳۹۶
🔊 سخنرانی | حجت الاسلام محسن کریمی
🔊 شعرخوانی | به یک نگاه به دستش گرفته نبض جمل را | داوود رحیمی
🔊 شعرخوانی | هم باب دل غرب و اروپا عربستان | داوود رحیمی
🔊 سرود | نقطه ی با بسم الله به قصد قرب الی الله
🔊 مدح | حیدر شدی تا پشت در هی در بکوبم
🔊 سرود | دنبال یه سایه بون میگشتم گفتن برو نجف
🔊 سرود | هو الحق،هو الهو،نبی رو، خداخو، دلم رو به هر سو کشیده
🔊شعرخوانی: وقتی میان مار ها افتاده باشی در چنگ آدم خوارها افتاده باشی

یک دیدگاه