مراسم بعدی

جلسه هفتگی ۱۳ مهر ۹۶
🔊 سخنرانی | موضوع: مهندسی معکوس شخصیت عمر سعد
🔊 تلاوت قرآن توسط قاری خردسال ، عَمید فرازنده
🔊 روضه خوانی حضرت زینب س|رسید وقت سفر سر به زیر شد زینب
🔊 مناجات | اشکی شود جاری جوابش با حسین است
🔊 زمینه |به اذن مادر خیر النساء به سینه میزنم پای غمت
🔊 شور | زمونه باهام یه کاری کرده که از همه غیر تو دل سردم
🔊 شور | میترسم از آخر خودم، میترسم که از تو رد بشم
🔊 مناجات | زمان لطف، صحبت از حقارتم نمیکنی

یک دیدگاه