مراسم بعدی

جلسه هفتگی ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۷
موضوع سخنرانی شرحی بر مناجات شعبانیه
بخش اول مناجات | گر چه از دست منِ بی سرو پا خون جگری
بخش دوم روضه | میخاستم که مانع دشمن شوم ولی قدم نمیرسید
بخش سوم زمینه | حالت بده شبیهِ زندگیم
بخش چهارم شور | قصد کربلا کردی اصحاب و صدا کردی
بخش پنجم شور | ای که به عشقت اسیر، خیلی بنی آدمند

یک دیدگاه