مراسم بعدی

جلسه هفتگی ۲۰ مهر ۹۶
🔊 سخنرانی | موضوع: مهندسی معکوس شخصیت عمر سعد
🔊 روضه خوانی امام حسین ع |رفته بودم سر بازار لباسی بخرم
🔊 مناجات | شهرت ماست محبان اباعبدالله
🔊 زمینه |تو چشمام اشک عزای توئه، تو دلم حال و هوای توئه
🔊 شور | ای خوش آن که جانش به تو شده هدیه

یک دیدگاه