مراسم بعدی

جلسه هفتگی ۲۸ اردیبهشت ۹۶
🔊 مناجات شعبانیه و روضه خوانی
🔊 مناجات خوانی | برنفس خود دچارم|سیدرضا نریمانی
🔊 شور|نماز که میخونم سرم رو رو مهر تربتت میزارم | شیرگان
🔊 شور|عشق یعنی مدافع حرم باشم | سیدرضا نریمانی

یک دیدگاه