مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۲ مرداد ماه ۹۹
🔊 #سخنرانی حجت الاسلام حقیقت نژاد
🔊 بخش اول #سرود | چه زندگی ساده ای دارن جانم جانم
🔊 بخش دوم #سرود | چه زندگی ساده ای دارن جانم جانم
🔊 بخش سوم #سرود | هرکی دختر داره میخاد مرتضی باشه دامادش
🔊 بخش چهارم #سرود | ذوالفقار تو به هرکس خورده است
🔊 بخش پنجم #سرود | یدالله فوق ایدیهم
🔊 بخش ششم #سرود | ار تو تیاتو ابندی ایدونی از دست ایروم
🔊 بخش هفتم #مدح | ای جماعت حدیث جنون را
🔊 بخش هشتم #مدح | قرار شد که شما بی قرار هم باشید
🔊 بخش نهم #مدح | تصور کن که حرف از دین فقط روی زبان باشد

یک دیدگاه