مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۹ اسفند ماه ۹۸
بخش اول مناجات | با خطا خون به دل پاکش کردم
بخش دوم دعای کمیل | بخش اول دعای کمیل و مناجات
بخش سوم دعای کمیل | بخش دوم دعای کمیل و روضه

یک دیدگاه