مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۱۱ مرداد ماه ۹۷
موضوع سخنرانی | منطقه بیدار، ایران خواب
بخش اول مناجات | روح من سخت زمین گیر شده
بخش دوم قرائت زیارت عاشورا
بخش سوم روضه | کمتر بر این غریبه بدون کفن بزن
بخش چهارم زمینه | حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم جانم جانم
بخش پنجم شور | حرم آرامشی دارهِ دوای چشم کم سومه
بخش ششم شور | مدیون کرمِ سلطانم چون زیر عَلَم سلطانم

یک دیدگاه