مراسم بعدی

مراسم هفتگی ۳۰ خرداد ۹۸
🔊 #سخنرانی با موضوع تحلیل قسمتی از بیانیه گام دوم انقلاب
🔊 بخش اول #مناجات | به کسی چه مربوطه خوب یا بده
🔊 بخش دوم #روضه | یه گوشی گودال مادرُ دیدم من
🔊 بخش سوم #زمینه | سوزِ همیشه جگرم باش یاحسین
🔊 بخش چهارم #شور | میبینی آقا آرزوهامو همه خلاصه ان یکجا
🔊 بخش پنجم #شور | مرده بدم زنده شدم به مرتضی بنده شدم

یک دیدگاه