مراسم بعدی

#مناجات | گِرد حَرَم دویده ام،صفا و مَروه دیده ام

یک دیدگاه