مراسم بعدی

شماره کارت و حساب هیئت فدائیان حسین(ع)

شماره کارت و حساب هیئت فدائیان حسین(ع)

جهت پرداخت کمکهای نقدی خود به هیئت فدائیان حسین (ع) اصفهان  می توانید به یکی از روش های زیر اقدام فرمایید :

۱- پرداخت به شماره کارت ::

۶۰۳۷-۹۹۷۲-۴۱۰۰-۵۹۳۴


۱- پرداخت به شماره حساب::

۰۲۲۰۶۷۶۱۳۸۰۰۰

بانک ملی شعبه سروستان جی به نام هیئت فدائیان حسین (ع)


شماره کارت هیئت فدائیان حسین

یک دیدگاه