مراسم بعدی

شماره کارت و حساب هیئت فدائیان حسین(ع)

جهت پرداخت کمکهای نقدی خود به هیئت فدائیان حسین (ع) اصفهان  می توانید به یکی از روش های زیر اقدام فرمایید :

۱- پرداخت به شماره کارت ::

۶۰۳۷-۹۹۷۲-۰۰۸۸-۱۲۷۵


۱- پرداخت به شماره حساب::

۰۲۲۰۶۷۶۱۳۸۰۰۰

بانک ملی به نام هیئت فدائیان حسین (ع)


شماره کارت هیئت فدائیان حسین

یک دیدگاه

پخش جلسات هفتگی هیئت فدائیان حسین(ع)

درباره ما


ایمیل هیئت :
info@fadaeianhosein.ir

ارتباط با سید رضا نریمانی:
narimani@fadaeianhosein.ir

درگاه ارتباط هیئت

فدائیان حسین