شور | جلوات حی تعالی ای ستون عرش معلی / حاج سید رضا نریمانی

شور | بسم الله بسم علی پیکره تو حید جسم علی / حاج سید رضا نریمانی

زمینه | ای خیر کثیر ای مرد دلیر / حاج سید رضا نریمانی

سرود | عشقت جاری توی سینه ام / حاج سید رضا نریمانی

سرود | من که از جام شراب علوی مستم / حاج سید رضا نریمانی

سرود | ای دنیا شاهدم حسین ای دنیا حجتم حسن / حاج سید رضا نریمانی

سرود | میدونی هرکی حلال زاده است / حاج سید رضا نریمانی

سرود | مولانا یا امیر النحل باب الحطه / حاج سید رضا نریمانی

سرود | اول ممنون خدا و دوم مدیون شما / حاج سید رضا نریمانی

سرود | نه فقط خلیل به تبرک است / حاج سید رضا نریمانی