سنگین | نمیشه گذشت نباید گذشت از ارثیه ی مادر / حاج سید رضا نریمانی

🔊 بخش هفتم سنگین | نمیشه گذشت نباید گذشت از ارثیه ی مادر / حاج سید رضا نریمانی | دریافت | متن📋 نمیشه گذشت، نباید گذشت

سبک_واحد

سبک_سنگین

با نوای حاج سید رضا نریمانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمیشه گذشت، نباید گذشت
از ارثیه‌ی مادر
یه چادر سیاه، که می‌گیره نور
از صدیقه‌ی اطهر

چادر فاطمه، نوریه که تا ابد در جریانه
چادر فاطمه، قصه‌ی قِداسَتش فوق بیانه
چادر فاطمه، پرچمِ خیمه‌ی صاحِبَ الزَّمانه

به ما رسیده پرچم، بی‌مِنَّت
سجده‌ی واجب داره، این نعمت

« یا فاطمه یا زهرا؛ یا زهرا
یا فاطمه یا زهرا؛ یا زهرا»

به عشقِ علی، به میدون زد و
سرباز امامش شد
توی کوچه‌ها، زمین خورد ولی
این اوجِ قیامش شد

چادر فاطمه، تار و پودش ریشه‌ی غیرتمونه
چادر فاطمه، سنگرِ شیعه‌ی آخرالزَّمونه
چادر فاطمه، خاکی شد تا عَلَم علی بمونه

بارِ امانت داره رو، دوشش
می‌ایسته محکم پای، این پوشش

به ما رسیده پرچم، بی‌مِنَّت
سجده‌ی واجب داره، این نعمت

« یا فاطمه یا زهرا؛ یا زهرا
یا فاطمه یا زهرا؛ یا زهرا»

پُر از معجزه‌ست/ پُر از رحمته
پُر بَرکَته این چادر
قیامت چقدر، شِفاعت میشن
با نور همین چادر

چادر فاطمه، رو سَرِ خواهرا تاجِ افتخاره
چادر فاطمه، معنی عزته و اوجِ وِقاره
چادر فاطمه، سر پناه توی تمام روزگاره

مظهر عِفَّت یعنی، این مادر
به چادرش زد بوسه، پیغمبر

به ما رسیده پرچم، بی‌مِنَّت
سجده‌ی واجب داره، این نعمت

« یا فاطمه یا زهرا؛ یا زهرا
یا فاطمه یا زهرا؛ یا زهرا»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ