شور | رو زمین سر میریزه قلب لشگر میریزه / حاج سید رضا نریمانی

🔊 بخش هشتم شور | رو زمین سر میریزه قلب لشگر میریزه / حاج سید رضا نریمانی | دریافت | متن📋 رو زمین سر می‌ریزه

سبک_شور

با نوای حاج سید رضا نریمانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رو زمین سَر می‌ریزه
قلبِ لشکر می‌ریزه
ذوالفقار بالا میره
تیغ و سِپَر می‌ریزه
اُبُهَّتِ دشمن رو
با یه تَشَر می‌ریزه
از دو سَرِ شمشیرش
چِقَد هنر می‌ریزه
قلعه‌ی خیبر با یه
اَخمِ حیدر می‌ریزه
عَرق از سر تا پای
اون دو نفر می‌ریزه

میره سمت یمین
میره سمت یسار
لشکر میره عقب
لشکر میره کنار

حیدر پا در رکاب
دشمن پا به فرار
می‌لرزه عالم از
هوهوی ذوالفقار
شیرِ پروردگار
برگشته از شکار
می‌خونه با رجز
میگه با افتخار

« أَنَا اَلَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَه»

باز داره سر میندازه
حیرت آور میندازه
همه رو داره یاده
روز محشر میندازه
یه نگاه معنا دار
تا به لشکر میندازه
یه نفر برمی‌گرده
یکی سپر میندازه
با قدماش لرزه بر
تن خیبر میندازه
می‌کَنه از جا در رو
اون طرف‌تر میندازه

مِیمَنه مِیسره
مِیسره مِیمَنه
یک تنه یکسره
یک سره یک تنه
پیش چشم همه
داره سر میزنه
پاره میشه زره
خوده که می‌شکنه
به زیر دست و پاش
مَرهَب جون میکنه
این جمله تا ابد
توو گوش دشمنه

« أَنَا اَلَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَه»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ