روضه | شب است و غم و درد و الم و تابش مهتاب / حاج سید رضا نریمانی

روضه | به هرکه روز ازل نعمتی عطا کردن / حاج سید رضا نریمانی

شور | سینم بوی تربت داره / حاج سید رضا نریمانی

شور | زهرای حسین زینبا زینب / حاج سید رضا نریمانی

زمینه | گریه میکنم برات، گریه داره روضه هات / حاج سید رضا نریمانی

روضه | نگاهم ماند و از درها نیامد نشانی از کبوترها / حاج سید رضا نریمانی

مناجات | شدم این آخرِ عمری پریشان حال / حاج سید رضا نریمانی

سرود | عشقت جاری توی سینه ام / حاج سید رضا نریمانی

سرود | من که از جام شراب علوی مستم / حاج سید رضا نریمانی

سرود | ای دنیا شاهدم حسین ای دنیا حجتم حسن / حاج سید رضا نریمانی