سرود | میدونی هرکی حلال زاده است / حاج سید رضا نریمانی

سرود | مولانا یا امیر النحل باب الحطه / حاج سید رضا نریمانی

سرود | اول ممنون خدا و دوم مدیون شما / حاج سید رضا نریمانی

سرود | نه فقط خلیل به تبرک است / حاج سید رضا نریمانی

مدح | جبریل شنید از تو برای خبر آمد / حاج سید رضا نریمانی

شور | حبل المتین که ضامن فردای محشره / حاج سید رضا نریمانی

شور | باز داره سر میندازه حیرت آور میندازه / حاج سید رضا نریمانی

شور | واسه مولا یک تنه یک لشکر / حاج سید رضا نریمانی

واحد | منو غلام خونوادت بدون / حاج سید رضا نریمانی

سنگین | این زندگی میشه دو بخش اینو قبول دارن همه / حاج سید رضا نریمانی