مراسم بعدی

شب بیست و سوم مناجات خوانی رمضان ۱۳۹۵
دعاخوانی:حاج مجید ربانی-شب 23رمضان 95
دعاخوانی:جوشن کبیر / سید رضا نریمانی
مناجات و دعا خوانی:شب23رمضان 95 / سید رضا نریمانی
روضه خوانی :شب23رمضان 95 / سید رضا نریمانی
شور :دوستم داشتی / سید رضا نریمانی
شور: نه،خدا نیاره ول کنی دستامو / سید رضا نریمانی
شور:بی بی قابل نداره / سید رضا نریمانی

یک دیدگاه