شور | سراب منم زلال مثه آب تویی / حاج سید رضا نریمانی

روضه | نگاهم ماند و از درها نیامد نشانی از کبوترها / حاج سید رضا نریمانی

روضه | وقتی یه نگاه ساده / حاج سید رضا نریمانی

شور روضه l ای وای پر از زخمی ای وای پر از خونی / حاج سید رضا نریمانی