مدح | جبریل شنید از تو برای خبر آمد / حاج سید رضا نریمانی

سنگین | صبح ایجاد شد آیات عیان بوده اند / حاج سید رضا نریمانی

زمینه | حق باور فاطمه بود با شوهر فاطمه بود / حاج سید رضا نریمانی

مناجات | یارب آشفته تر از این مپسندی ما را / حاج سید رضا نریمانی

روضه / گیرم آتش به جفا در که نباید می‌سوخت / حاج سید رضا نریمانی