شور | جلوات حی تعالی ای ستون عرش معلی / حاج سید رضا نریمانی